IEEE-HKN NUS
Home About Officers Members Contact

Members

at 1:42 pm
Faculty Members

Professor Lawrence Wong
Professor Prahlad Vadakeppat
Professor Aaron Danner
Professor Low Teck Seng

Student Members

For graduated members, please click here.

NameDate Inducted
Luo Shixin2/2/2013
Dai Zhongxiang2/2/2013
Nguyen Quoc Phong2/2/2013
Kevin Ardian Fauzie2/2/2013
Shubhendra Agarwal2/2/2013
Lim Chai Hou Danny8/3/2014
Xu Yinghao8/3/2014
Rajakumar Amritha8/3/2014
Limiardi Eka Sancerio8/3/2014
Edward Elson 10/11/2014
Hong Wei Shian10/11/2014
Jiang Shen Hao10/11/2014
Tania Chattopadhay10/11/2014
Aaron Sim Hao Ru11/11/2015
Kelvin Ang Kah Min11/11/2015
Chang Chu Ming11/11/2015
Chen Si11/11/2015
Cheng Shan11/11/2015
Chong Yun Peng11/11/2015
Daryl Yong Jian Wen11/11/2015
Ge Xu Yan11/11/2015
Lee Jie Long11/11/2015
Li Jun Bo11/11/2015
Liu Ren Sheng11/11/2015
Manaswi Singh11/11/2015
Miao Yan Jie11/11/2015
Ng Ren Zhi11/11/2015
Shen Si Yuan11/11/2015
Snigdha Singhania11/11/2015
Tan Jian Liang11/11/2015
Wu Li Min11/11/2015
Yap Lin Hui11/11/2015